E-mail

 

Facebook

 

Kontakt telefoniczny

 

Masz pytania ? Zadzwoń : 507 042 042 lub napisz wiadomość biuro@osm76.pl --- Masz pytania ? Zadzwoń : 507 042 042 lub napisz wiadomość biuro@osm76.pl

Giełda wierzytelności

umożliwia wyszukanie wierzytelności, która wystawiona jest na sprzedaż przez Financial Group OSM76 Biuro Windykacyjno-Prawne lub za jej pośrednictwem. Upublicznienie wierzytelności pomaga w łatwy sposób zmotywować dłużnika do zapłaty lub też uzyskać środki ze zbycia długu. Wystaw swoją wierzytelność na naszą Giełdę Wierzytelności.Wystawienie wierzytelności na sprzedaż może być kolejnym etapem w procesie odzyskiwania należności.

Prowadzona przez Financial Group OSM76 giełda wierzytelności to specjalna internetowa platforma wymiany ofert zainteresowanych sprzedażą wierzycieli z inwestorami. Upublicznienie wierzytelności pomaga w łatwy i szybki sposób odzyskać swoje należności zbywając je lub mobilizując w ten sposób dłużnika do szybszej spłaty.Najważniejszą korzyścią to anonimowości wierzyciela, szybka i zgodna z prawem sprzedaż wierzytelności.

Podstawą prawną do dokonywania sprzedaży wierzytelności w drodze publicznej oferty daje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz.U z 2010r., Nr 81 .poz.530) w artykule 4.

"Art4". Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczenia tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej,chyba że udostępnienie następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych".

Ponadto ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r(Dz.U.z2002r Nr 101.poz 926 ze zm.) w art 23 ust.1 pkt 5 dopuszcza do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby ,której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w art23.ust1 pkt 5,uważa się w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej(art 23.ust4.pkt.2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Certyfikaty